Tripping Garhwal

No. of Line No. of Tripping Comulative Tripping
Apr May Jun July
400 KV Rishikesh-Nahtor 0 1 0 1 2
400 KV Rishikesh-Puhana(Roorkee) 0 1 0 0 1
400 KV Roorkee-Muzaffarnagar Line 0 0 0 0 0
400 KV Srinagar GVK AHPP Line-I 0 0 1 0 1
400 KV Srinagar GVK AHPP Line-2 0 0 1 0 1
220 KV Rishikesh- Roshnabad 0 0 0 0 0
220 KV Rishikesh-Dharashu-I 1 1 1 1 4
220 KV Rishikesh-Dharashu-II 2 0 5 1 8
220 KV Rishikesh-Chamba 0 1 2 2 5
220 KV Rikshikesh-Jhajhra 0 0 0 0 0
220 KV Roorkee-Nara 1 2 6 0 9
220 KV Roorkee-Puhana 0 0 2 0 2
220 KV Railway Traction Line 0 0 1 0 1
220 KV Chamba-Dharashu 1 0 1 0 2
220 KV Chamba-Ghuttu Ghansali 1 3 0 1 5
220 KV Jhajra-Khodri 1 0 0 0 1
220 KV Jhajra-Harrawala 3 0 0 0 3
220 KV Rishikesh-Harrawala 0 0 0 0 0
220 KV PGCIL-Jhajhra Line 1 0 0 0 0 0
220 KV PGCIL-Jhajhra Line2 0 0 1 0 1
220 KV Pirankaliyar-Puhana Line 0 2 0 1 3
220 KV Pirankaliyar-SIDCUL Line 0 1 1 0 2
132 KV Khandukhal-Sriangar Line 0 1 0 0 1
132 KV Simli-Srinagar Line 0 0 0 0 0
132 KV Rishikesh-Srinagar 3 4 5 1 13
132 KV Rikshikesh-Bindal 0 0 1 1 2
132 KV Rishikesh-Laltappad 0 0 1 1 2
132 KV BPT-Chilla-RKSH 0 0 0 2 2
132 KV Majra-Laltappad 0 0 0 0 0
132 KV SIDCUL-Jwalapur 0 0 1 0 1
132 KV Roorkee-Jwalapur 1 0 2 2 5
132 KV SIDCUL-Hero-Motor Line 0 0 0 0 0
132 KV Roorkee-SIDCUL 0 1 2 2 5
132 KV Roorkee-Laskar 3 0 1 0 4
132 KV Roorkee-Manglore 0 2 2 3 7
132 KV Koorkee-LSM 0 1 0 1 2
132 KV Roorkee-Chudiyala 0 0 0 0 0
132 KV Jwalapur- Rishikesh 0 0 3 1 4
132 KV Jwalapur-Chilla 0 0 0 3 3
132 KV BhupatwaIa-Jwalapur 0 0 0 0 0
132 KV Majra-Kulhal 0 1 1 0 2
132 KV Majra-Purkul 0 0 0 0 0
132 KV Majra-Binda1 0 0 1 1 2
132 KV Kotdwar-Nazibabad-Chilla 1 3 3 5 12
132 KV Manglore-Shadipur 0 0 0 0 0
132 KV Laksar-Chandok 0 0 0 0 0
132 KV RBNS 0 0 0 0 0
132 KV Satpuli-Kotdwar-Ist(old) 0 0 0 1 1
132 KV Kotdwar-Satpuli-IInd(new) 0 2 1 1 4
132 KV Manglore-ASAHI-I Glass 0 0 1 2 3
132 KV ASAH1 Glass-II (Air Liquid) 0 0 0 1 1
132 KV Jhajhra-Kulhal Line 1 5 2 1 9
132 KV Jhajhra-Purkul Line 0 0 0 0 0
132 KV Jhajhra-Majra Line 0 0 0 2 2
132 KV Dhalipur-Jhajhra 0 2 1 0 3
132 KV Satpuli-Srinagar 0 1 0 0 1
132 KV Chudiyala-Bhagwanpur 0 0 0 0 0
132 KV Bhagwanpur-LSM 1 0 0 1 2
132 KV Khundulhal-Simli Line 0 0 0 0 0
132 KV Khandulhal-Rishikesh Line 0 4 5 1 10
132 KV Khandukhal-Satpuli Line 0 1 0 0 1
66 KV Roorkee-Pathri-I 0 6 0 1 7
66 KV Roorkee-Pathri-II 0 7 0 1 8
66 KV Roorkee-Thitki-I 2 4 2 1 9
66 KV Roorkee-Thitki-II 0 5 3 13 21
66 KV Saharanpur Line 1 8 3 9 21
66 KV Thitki-Mohamadpur Ckt-1st 3 0 0 0 3
66 KV Thitki-Mohamadpur Ckt-2nd 3 0 0 0 3
66 KV Thitki-Roorkee Ckt-Ist 4 0 0 0 4
66 KV Thitki-Roorkee Ckt-2nd 4 0 0 0 4
66 KV Karanpryag 8 12 11 15 46